06 اسفند
3:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ https://join.skype.com/hEZErSe2cWln

برنامه شبکه سازی کارگروه فرهنگی

02 فروردین
4:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ https://join.skype.com/hTv0TG2Cut01

برنامه شبکه سازی کارگروه فناوری اطلاعات

20 بهمن
4:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ به صورت آنلاین

برنامه شبکه سازی مدیران کارگروه ها