تاریخ شروع

15:00

چهارشنبه - 1399/12/06

تاریخ پایان

14:00

چهارشنبه - 1399/12/06

آدرس

https://join.skype.com/hEZErSe2cWln

درباره رویداد

با توجه به رونق فرهنگ و هنر خلاق به عنوان رویکردی نوین در عرصه صنعت و فرهنگ، کارگروه فرهنگی هنری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در تلاش است با ایجاد پیوند و تعامل میان این حوزه ها، ارزش هنری و فرهنگی محصولات خلاق را به مثابه تولیدات ارزشمند در عصر حاضر نشان دهد.

اهداف

  • معرفی کارگروه فرهنگی و هنری
  • هم اندیشی پیرامون برنامه های آتی کارگروه
  • معرفی اعضا کارگروه
  • بررسی توانمند ی ها و قابلیت های کارگروه